Kyrkans makt under medeltiden

(2002-12-14)

Fråga


Jag håller på att skriva en uppsats om konflikten mellan påven och kejsaren under medeltiden. Jag funderar över hur de religiösa ledarna i medeltidens Europa egentligen kunde ha så stort inflytande att de kunde utmana t.o.m. de tysk-romerska kejsarna? Jag vore mycket tacksam om du kunde besvara denna fråga coh gärna så snabbt som möjligt då arbetet ska vara inlämnat före jul.
Tack på förhand!/Jessica

Svar

Hej Jessica!
På Karl den stores tid (800-talet), när kyrkan på allvar fått fotfäste norr om Alperna, hade kejsaren skriande behov av ämbetsmän som var läs- och skrivkunniga samt allmänbildade. Eftersom skolorna drevs vid katedraler och kloster, var de bildade människor nästan uteslutande präster eller munkar. Kejsaren var tvungen att värva dem genom förlänandet av mark och förmåner. När biskopar inte enbart var förvaltare av det andliga utan också det jordiska, kunde konflikten inte utebli. Läran 'om det två svärden' - det andliga och det jordiska - ledde vidare till frågan, vem som skulle ha den högsta makten? (investiturstriden). Man borde komma ihåg, att under hela medeltiden var kyrkan och riket, påven och kejsaren, en enhet. Uppdelningen skedde först i modern tid.

Jag bifogar en artikel ur Nationalencyklopedin, Multimedia 2000 >>>

Investiturstriden (av medeltidslat. investitura 'beklädande', 'insättande', 'installation', av lat. investio 'bekläda'), konflikt mellan påve och kejsare om kyrkliga ämbetstillsättningar. Den egentliga investiturstriden utkämpades 1075-1122, men den principiella motsättning mellan kyrka och furstemakt som hade utlöst konflikten kvarstod länge därefter och gav upphov till stridigheter både i Tysk-romerska riket och annorstädes. Formellt gällde investiturstriden rätten att enligt feodal sed ge biskopar med furstliga maktbefogenheter investitur, dvs. till dem överlämna stav, ring och spira, symbolerna för deras ämbeten och domäner. Men ytterst var det, p.g.a. biskoparnas starka maktställning i Tysk-romerska riket, den politiska dominansen som stod på spel. Striden bröt ut när den kyrkliga reformrörelsens ledare, påven Gregorius VII, reste krav på kyrkans frigörelse från världsligt inflytande och förbjöd lekmannainvestituren (jfr ¤gregorianska reformrörelsen). Henrik IV, tysk kung, senare tysk-romersk kejsare, gick till motattack och lät avsätta påven. Denne svarade 1076 med bannlysning, som han dock följande år måste häva (jfr ¤Canossa), men konflikten flammade snart upp igen.

Motsättningarna löstes provisoriskt genom en kompromiss, konkordatet i Worms 1122. Enligt detta skulle biskopar inte utses av kejsaren utan väljas av domkapitlen, vilkas fria val dock hämmades av kejsarens rätt att närvara, i egen person eller genom ombud. Vad investituren beträffar skulle påven genom att överräcka stav och ring insätta biskoparna i det andliga ämbetet, medan motsvarande världsliga ceremoni förrättades av kejsaren, som överlämnade spiran. I rikets tyska del, där den världsliga investituren kom först, behöll kejsaren mycket av sin kontroll över biskoparna, men i de burgundiska och italienska riksdelarna, där den andliga ceremonin inledde, blev hans inflytande över dem i fortsättningen mindre. Lennart Sjöstedt
Litt.: C. Morris, The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250 (1989).
<<< Slut citat

Team fråga prästen!